Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5039501
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
GIẤY ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Thứ hai, 16.04.2012 11:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 )

 

*         Tên tổ chức ủy quyền:………………………………….................................................

*         Địa chỉ:……………………………………......................................................................

*         Điện thoại:……………………….................. Fax:………………………………...........

*         Email:……………………................................................................................................

*         Sở hữu số cổ phần:……………………............................................................................

*         Số đăng ký kinh doanh:……………………….................................................................

*         Số tài khoản:……………........……………mở tại:…...............………………………..

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011  của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay quyết định ủy quyền cho:

 

*         Ông (Bà):……………………………………………......................................................

*         Chức vụ:………………………………………………....................................................

*         Địa chỉ:………………………………………………......................................................

*         Số CMND: …………….........….........Ngày cấp:…….........…….  Nơi cấp:….............

*         Điện thoại:   …………….........................Fax:………………….............................

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho ................................... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà)………………...................................có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ...................... đến hết ngày 26/4/2012, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền                                                        Tổ chức ủy quyền

            (Ký & ghi rõ họ tên)                                                             (Ký & đóng dấu)

                                                           

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» GIẤY ỦY QUYỀN CỦA CÁ NHÂN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» TỜ TRÌNH KHÔNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ LƯA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (18.04.2012)
» TỜ TRÌNH THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2012 (18.04.2012)
» THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (25.03.2013)
» Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2012 (17.04.2013)

Các tin cũ hơn:
» CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (04.04.2012)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market